Total : 10,780 건

유방암 환자 건강정보
No 환자번호 기록일자 건강정보순번 입원일자 거주지내용 퇴원일자 입원시연령 ABO혈액형코드 혈액형코드기타내용 RH형코드 교육정도코드 교육정도코드기타내용 직업종류코드 직업종류코드기타내용 음주여부 음주시작연령 음주종류코드 음주종류코드기타내용 음주량 음주횟수 음주기간년수 현재흡연여부 흡연력여부 흡연시작연령 흡연량 흡연기간년수 금연시작시기년수 병력여부 병력고혈압여부 병력고혈압내용 병력당뇨여부 병력당뇨내용 병력결핵여부 병력간질환여부 병력암여부 병력우울증여부 병력불면증여부 병력심장질환여부 병력심장질환내용 기타병력여부 기타병력상세내용 기타수술내용 최근투약여부 기타투약지참약내용 지참약여부 초경연령 폐경여부 폐경연령 월경주기일수 결혼여부 출산여부 첫출산연령 출산자녀수 모유수유경험여부 수유기간월수 병력유방수술여부 병력유방수술상세내용 경구피임약사용여부 경구피임약사용기간월수 HRT사용여부 HRT기간월수
107800713652420141118120141118광주광역시 광산구20141208462혈액형 미조사10507NNNYYHTNNNNNNNNYN15N28YY262N0NN0
107790751038820131127120131127광주광역시 남구20131203471혈액형 미조사10403NNNNNNNNNNNNNN13NYN1N0
107780716886720170802120170802광주광역시 남구20170822453혈액형 미조사10498NNNNNNNNNNNNNN13N26YY222Y22NN0
107770716886720170828120170828광주광역시 남구20170830453혈액형 미조사10498NNNYNNNNNNNNYNYN20
107760716886720170918120170918광주광역시 남구20170920453혈액형 미조사10498NNNYNNNNYNNNNNYN20
107750716886720171009120171009광주광역시 남구20171011453혈액형 미조사10498NNNYNNNNYNNNNNYN20
107740716886720171030120171030광주광역시 남구20171101453혈액형 미조사10498NNNYNNNNYNNNY^100mg Dong-a Gabapentin(낙), qtty/times/days: 1.0000/3/1YYN20
107730716886720171120120171120광주광역시 남구20171122453혈액형 미조사10498NNNYNNNNYNNNYNYN20
107720716886720171211120171211광주광역시 남구20171213463혈액형 미조사10498NNNYNNNNYNNNNNYN20
107710753677420170629120170629광주광역시 북구20170712594혈액형 미조사10403NNNNNNNNNNNNNNY52YY242Y23NN0
107700700279220100121120100121광주광역시 광산구20100123551혈액형 미조사10408NNNNNNNNNNNNNNYN20
107690700279220100212120100212광주광역시 광산구20100214551혈액형 미조사10408NNNNNNNNNNNNNNYN20
107680700279220100305120100305광주광역시 광산구20100307561혈액형 미조사10408NNNYNNNNYNNNNNYN20
107670700279220100405120100405광주광역시 광산구20100424561혈액형 미조사10408NNNYNNNNYNNNNNYN20
107660700279220100430120100430광주광역시 광산구20100515561혈액형 미조사10408NNNYNNNNYNNNNNYN20
107650700279220100524120100524광주광역시 광산구20100604561혈액형 미조사10408NNNYNNNNYNNNNNYN20
107640700279220100621120100621광주광역시 광산구20100702561혈액형 미조사10408NNNYNNNNYNNNNNYN20
107630700279220101206120101206광주광역시 광산구20101210561혈액형 미조사10408NNNYNNNNYNNNNNYN20
107620727912020100129120100129광주광역시 광산구20100209573혈액형 미조사10303NNNYYHTNNNNYNNNY코자살탄 정 50mg(낙)(음), qtty/times/days: 1.0000/1/14 | Polyerga Dragees 100mg, qtty/times/days: 1.0000/3/30 | ^(분홍)0.05mg SynthyrOID, qtty/times/days: 0.5000/1/30 | ^(노랑)0.1mg SynthyrOID=Thyroxine, qtty/times/days: 1.0000/1/30YYN20
107610727912020190602120190602광주광역시 광산구20190611663혈액형 미조사19803NNNYYHTNNNNYNNNY로사르 정 45.8mg(낙)(음), qtty/times/days: 1.0000/1/7 | 로사르 정 45.8mg(낙)(음), qtty/times/days: 1.0000/1/7 | 뉴펙스 정 10mg(음), qtty/times/days: 1.0000/1/15 | Cal-D3 tab. 480mg/1000IU, qtty/times/days: 1.0000/1/15 | ^(노랑)0.1mg SynthyroID=Thyroxine, qtty/times/days: 1.0000/1/15YYN20